Naród polski wobec Boskiego Planu…

Należy   zacząć   te  rozważania   od   ustalenia   na  czym  polega  Boski  Plan,  bo  tylko  wtedy  będziemy   w   stanie  uzmysłowić   sobie  czy  Naród   polski,  jako     zbiorowość,  oraz   jego  przywódcza  elita,  działa  lub   jest  w   stanie  działać,  w   zgodzie   z  wyżej   wymienionym,  Boskim  Planem…

Pomijam   milczeniem   tych,  którzy  sami  plasują  się  w  gronie  zwolenników  materializmu,  darwinizmu,  czy  tzw.  alternatywnej   wizji   początków   istot  ludzkich.

Ta  ostatnia  grupa  jest  podobnie,  jak   dwie  inne  grupy  (czyli materialiści  i  darwiniści); przeciwko  kreacjonizmowi  w  wykonaniu  Boga  Stwórcy  i  w   “zastępstwie”  proponuje  nam  siłę  sprawczą  rozumnego  życia  na  ziemi, w  postaci  tzw. cywilizacji  Obcych.

W  swym  działaniu  są  oni  groźniejsi  dla  Prawdy  o  stworzeniu, ponieważ  proponując  koncepcję  tzw.  sterowanej genetycznie ewolucji  w  wykonaniu  istot   Obcych  (przedstawicieli  cywilizacji  poza  ziemskiej), zastępują  Boga  Stwórcę  demonami  przybierającymi  postacie  Istot  poza  ziemskich.

Koncepcja   ta  ma  jednocześnie  inną  jeszcze  rolę, która  jest  wpisana  w Plan  Lucyfera – głównego  przeciwnika  Boga  Stwórcy.

Skoro  nie  Bóg, ale  Obcy  stworzyli  ludzi,  to  niejako  “z  automatu”  istnienie  jakichkolwiek  religii   i  wierzeń, przestaje  mieć  racje  bytu  w  świadomości  ludzi  przekonanych  do   tego  rodzaju  koncepcji.

Należy   zastanowić  się  nad  pytaniem:  Jak  w ogóle  doszlo  do  tego, że  Lucyfer  stał  się  Szatanem, czyli  inaczej,  Przeciwnikiem  Boga  i  Jego  Planu  wobec  ziemi  i  ludzkich  stworzeń?

Jest  to  oczywiście  mój,  osobisty   pogląd,  w  oparciu  o  opis  Stworzenia,  jaki  można  znaleźć  w  dwóch –  niejako  następujących  po  sobie  – fragmentach  Księgi  Rodzaju.

Chodzi  o  rozdział  Pierwszy i wersety  26 i 27, warto  je  tu  zacytować,  zanim  przystąpimy  do  opisu  drugiego, znacznie  dłuższego,  w  rozdziale  Drugim  w  wersetach  od  7-go  do 23-go.

Należy  tym  bardziej  szczegółowo  je  rozpatrzyć, ponieważ  różnią  się  one  w  ukazaniu  kolejności  i  porządku,  jakie  były  związane  z  samym  Aktem  Stworzenia,  a  jednocześnie,  pozwalają  rozpoznać  początek  Wielkiej  Kwestii  Spornej  pomiędzy  Stwórcą  i  Jego  Pomocnikiem,  czyli  Pierwszym  Stworzeniem, znanym  nam  powszechnie  za sprawą  Jego  cielesnego, a  więc  ziemskiego  istnienia, już  jako Jednorodzony  Syn  Boży, Jezus  Chrystus  (inaczej  Pomazaniec), a  Lucyferem, który  w  Pierwotnym, Boskim  Planie,  miał  być Opiekunem  ludzkości…

Zamiast  tego, uczynił  ludzkość  wspólnikiem  własnego  buntu  przeciwko  Boskiej  Władzy  nad  stworzeniami  duchowymi  i  ziemskimi, zawłaszczając  tą  Władzę  podnosząc  ten  Akt  do  rangi  Kwestii, że  “nikt  ze  stworzeń  nie   zechce  dobrowolnie, ale  jedynie  ze  strachu; uznać  nad  sobą  Boskiej  Władzy.

Lucyfer  zaprezentował  siebie  wobec  pierwszych  ludzi,  jako  ten, który  oferuje  niższym, ziemskim  stworzeniom, światło  wiedzy  i  wolności…

Ten  bunt  miał  dwie  odsłony  i  pośrednio  wskazują  na  to  dwa  opisy  stworzenia  i  spróbuję    ukazać  ich  istotną  różnicę:

Księga  Rodzaju  Rzdział  Pierwszy  werset  26  i  27  (cytat):

”  I  przemówił  Bóg:  uczyńmy  człowieka  na  nasz  obraz,  na  nasze

podobieństwo  i  niech  będą  mu  podporządkowane  ryby  morskie

i  latające  stworzenia  niebios  oraz  zwierzęta  domowe  i cała  ziemia,

jak  również  wszelkie  inne  poruszające  się  zwierzę, które  się  porusza

po   ziemi “…

Bóg  zwrócił  się  w liczbie  mnogiej  słowem:  “uczyńmy”  i słowo  to  kierował  moim zdaniem  do  Pierwszego, swojego  Stworzenia,  czyli  Logos  (z  greckiego  Słowo), tego  samego, który  później  stał  się  Synem  Człowieczym,  czyli  Istnieniem  ziemskim, aby  wykupić  nas  ze  Stanu  zniewolenia  będącego  następstwem  uczestnictwa  ludzkości,  w Buncie  Lucyfera.

Katolicy  śpiewają:  ” Na  początku  było  Słowo, a  Słowo  było  u  Boga,a  Bogiem  było  ono  Słowo  i Słowo  stało  się  ciałem  i zamieszkało  pośród  ludzi”…

Owszem  śpiewają  to, ale  w swej  bezmyślności,  nie podejrzewają  nawet, że  śpiewają  o Jezusie Chrystusie  i  Jego  roli  w  Dziele  Stwarzania.

W  wyżej  zacytowanym  wersecie  jest  jeszcze  jedna,  bardzo  ważna  informacja:

a  mianowicie, że  człowiekowi  mają  być  podporządkowane: ziemia  i  stworzenia  ziemskie – zwracam  uwagę, że  stan  podporządkowania  to   nie jest  to  samo, co  stan  poddaństwa!!!

Poddany, to  inaczej  niewolnik, który  pełni  wolę  swego Pana –  innymi  słowy  uznaję  niższość  swej  woli, wobec  woli  Boga  Stwórcy.

Takiego  Aktu  uznania  niższości  woli  własnej,  wobec  woli Boga Stwórcy  dokonał  Jezus  Chrystus, gdy  przed  męczeńską  śmiercią  modlił  się  mówiąc, że  jeśli  taka  jest  wola  Boga, to  On  jest  gotów  na  oddanie  swego  życia…

Skoro  Jezus (będący  wcześniej  Logos, wykonawcą  Słowa  Boga, inaczej  wykonawcą  Dzieła  Stwarzania)  uznawał  wyższość  Woli  Boga  nad  wolą  własną, to  kim  jest  człowiek,  aby  się  sprzeciwiał  woli  swego  Stworzyciela?

Kim  jest? –  jest  buntownikiem, tak  jak  buntownikiem  okazał  się  Lucyfer, który  zamiast  zgodnie  z  Wolą  Boga  pełnić  rolę  Opiekuna  i  Przewodnika  ludzkości, zapragnął  nie  należnej  mu chwały  płynącej  z  podadaństwa  wobec  niego  stworzeń  ludzkich.

W  tym  celu  musiał  nakłonić  do  nieposłuszeństwa  pierwszych  ludzi  i zrobił  to  dwa  razy, ale  dopiero  za   drugim  razem  akt  nieposłuszeństwa  w  równym  stopniu  objął  zarówno  mężczyznę,  jak  i  kobietę.

Za  pierwszym  razem  nieposłuszną  okazała  się  jedynie  kobieta  i  na  to  wskazuje  analiza  wersetu   27-go  w  zestawieniu  z opisem  z  Rodziału  Drugiego od  wersetów 7  do  wersetu  23-go.

Księga  Rodzaju  Rozdz. 1  werset  27 (cytat):

” I  Bóg  przystąpił  do  stworzenia  człowieka  na   swój  obraz,

                                    na  obraz  Boży  go  stworzył, stworzył  ich,  jako  kobietę  i  mężczyznę”

Wynika  z  tego  jasno, że  zarówno  mężczyzna, jak  kobieta  zostały  stworzone w  tym  samym  czasie  i  jako  równe  sobie  Istoty.

Natomiast  w  Rozdziale  2-gim, jest  opis, że  mężczyzna  na ziemi  był  sam  i  nie  miał  obok  siebie Istoty  tego  samego  rodzaju i  wprawdzie  w międzyczasie  poznał  i  nazwał  inne, ziemskie  stworzenia, to  według  swego  Rodzaju,  był  Istotą  samotną…

Następnie  jest  opis, że  Bóg  uśpił  mężczyznę,aby  z  jego  żebra  uczynić  mu…Pomoc,  czyli  kobietę  i mężczyzna  wyraził swe  zadowolenie  słowami:  ” To  wreszcie jest  kość  z  kości  moich  i ciało  moje   z  mego  ciałą  i będzie  nazywana  mężatką,  bo  z  męża  została  wzięta”.

Dlaczego  powiedział  słowa ” To  wreszcie  jest  kość  z kości  moich…”, myślę, że  z uwagi  na fakt, iż  Pierwsza  kobieta – podobnie,  jak  on –  została  stworzona  z pierwiastków  ziemi  (“prochu  ziemi”), była  równorzędną Istotą  ziemską, Rodzaju  ludzkiego, stąd  być   może,  Lucyfer  nie miał  problemów  aby  Ją  nakłonić  do  buntu…

Na  czym  miał  polegać  ten  bunt?

wskazuje  na  to  Boski Plan  wobec  mężczyzny  i kobiety, wyrażony  w  wersecie  28  Pierwszego rozdziału, gdzie  Bóg  błogosławi  pierwszą ludzką  parę, a  następnie  wyraża  swoją  wobec  nich  Wolę: ”  Bądźcie  płodni i  stańcie  się  liczni  oraz  napełnijcie  ziemię”

I  właśnie  w  tym  momencie,  pojawia  się  Lucyfer, który  przekonuje  Pierwszą  kobietę,  aby  została  Pierwszą  feministką  i wymówiła  posłuszeństwo  wobec  roli  jej  przydzielonej,  jako  matki  wszystkich  dzieci – ona  owszem  chciała  być  matką…

ale  wszelkiego  ziemskiego  stworzenia, symbolem Matriachalnego  zwierzchnictwa  nad  każdym,  ziemskim  potomstwem,a  już  na pewno  nie  chciała  być  jedynie  pomocą  dla  mężczyzny,a  Lucyfer  to  właśnie  implikował,  przekonując  Lelajlę  (w  naszej, słowiańskiej  tradycji  będzie  to imię Łada, lub  Mila, w  innych  kulturach  np. Gaia).

Najwidoczniej  pierwszy  mężczyzna  nie przystąpił   do  buntu, więc  z  jego  żebra  Bóg  stworzył  kobietę, zwaną  mężatką  i Ewą, co  oznacza:  Matka  Ludzi…

Niezależnie  od  tego, jaki  mamy  stosunek  do  dalszych  opisów  Pisma  Świętego, to  pośród  wszystkich  innych, zawsze  występują  te same  wątki, tzn. Akt  Stwarzania, Akt  Buntu, Walka  Zła  z Dobrem – inaczej  Walka  Szatana  z  Bogiem,  Akt  Odkupienia, śmierć , i  zmartwychwstanie Odkupiciela  Ludzkości, oraz  Obietnica  uwolnienia  ludzkości  z niewoli  grzechu – inaczej  stanu  buntu  wobec  Boga  Stwórcy.

Mnogość  wyznań, religijnych  systemów,  czy  systemów  wierzeń, to  nic  innego,  jak  próby mącenia  ludzkości  w głowach, matactwa  w  wykonaniu Lucyfera, który  czyni  wszystko,  aby  ludzkość  nie poznała  Prawdy  na temat  Kwestii Spornej,  kwestii  w  której  bierze  udział, najczęściej  nie  zdając  sobie  z tego  nawet  sprawy…

Demony  (lub  inaczej  upadłe  Anioły), przyłączyły  się  do  pierwotnego  Buntu  Lucyfera  za  sprawą ich  pożądania  wobec  ludzkich  kobiet, które  poślubiali  wbrew  swej   naturze, przewidzianej  dla  Istot  Duchowych.

Rodzaj   ludzki   wbrew  Woli  Stwórcy, został  wykorzystany  do  roli  biologicznego  materiału  do  powołania  do  istnienia  Gigantów, posiadających  obce  ludziom  geny  demonów…

ślad  tego  wydarzenia,  występuje  we  wszystkich  przekazach  i  legendach  wszystkich  bez  wyjątku  narodów.

Występowanie  tego  typu  relacji  pochodzących z   okresu   sprzed  czasów  spisania Pisma  Świętego  nie  podważa  go, ale  stanowi  jedynie  wcześniejszą  relacje,   z  tych  samych  wydarzeń.

Pismo  Święte  wyraźnie  wskazuje,  że  “tak,  jak  bylo  za  dni Noego  przed  potopem,  tak  będzie  przed  przyjściem  Syna Człowieczego”…

należy  więc  się  spodziewać, że  demony  nadal  dokonują  manipulacji  genetycznych  i  zapewne  mają  pośród  ludzkości  swoje  własne, hybrydowe  potomstwo.

Stan  ten  zapowiedziany  został  już  w Księdze  Rodzaju,  gdzie  jest  mowa  o potomstwie  Niewiasty  i  potomstwie  Węża (manifestacji  symbolicznej  samego Lucyfera), oraz  nieprzyjaźni  pomięzy  potomstwem  Węża  a  potomstwem  Niewiasty (ludzkim).

Konsekwencją  kolejnego  buntu  było  powstanie  narodów  i języków, co  nastapiło  w zgodzie z Wolą  Stwórcy  i  jako  Jego  Wola, ma  byc  stanem  faktycznym,  aż  do  momentu Powtórnego przyjścia  Jezusa Chrystusa.

Po  potopie, Bóg  powtórzył  swoją  pierwotną  Wolę,  aby  ludzie  rozeszli  się  po  całym  okręgu  ziemi,  rozmnażali  się,  napelniali  ziemię  czyniąc  ja  sobie  podporzadkowaną .

Tymczasem  ludzie  znow  posluchali  Lucyfera  i demonów, postanawiąjąc   że  wokół  budowy  miasta  i  wieży  skupią  się  (zjednoczą!!!), tak  aby  się  nie  rozproszyli  po  okręgu  ziemi.

Bóg  pomieszał  im  mowę  i tak  narodziły  się  ludy, a  w  konsekwencji  narody.

Istnienie  Narodow, ludów  i  języków  oraz  ich  władców, panów  i krolów  jest  opisane  w Księdze  Apokalipsy,  jako  stan  faktyczny  do  momentu,  az  staną  one  przed  Jezusem  Chrystusem,  aby  się  mu  pokłonić,  jako Jedynemu  Pomazańcowi  Bożemu…

Jak  tej  wyraźnej  Woli Boga  sprzeciwia  się  dzisiaj  ludzkość,  omotana  przez  fałszywych  proroków, samozwańczych  królów, panów  i władców,  czy  tzw.  autorytety?

Od  kilkudziesięciu  lat  tzw. globaliści  budują  swoją  symboliczną  wieżę,  czyli  “otwarte  społeczeństwa”  pozbawione  cech  narodowych, otwarte  na  totalne  zrelatywizowanie  Nakazów  i  Zasad  Boskich i sprowadzenie  ich  do rangi  zabobonu,  oszołomstwa, obciachu  i wstecznictwa  cywilizacyjnego.

Dla  sprawniejszego  przeprowadzenia  lucyferiańskiego  planu, podporządkowali  sobie  całkowicie  wielkie religie  i  wyznania  religijne,   poprzez  tzw. dialog  ekumeniczny, wchodzący  obecnie  w fazę  utworzenia  Globalnej  Religii, gdzie  Lucyfer  zastąpi  Jezusa Chrystusa.

Towarzyszy  temu  w  sferze  społecznej  likwidacja  Narodow, ich  odrębności  i  tożsamości,  zastępowanych przez  ideologię  poprawności  politycznej  i multi-kulti.

Co  robią  kolejne  władze  Polski, lub bardziej  ściśle; terytorium  zamieszkałego  przez  ludność  mówiącą  w  języku  polskim?! 

Odpowiedź  jest oczywista:

W  mniejszym, lub  większym  stopniu –  wolniej, lub  szybciej – realizują  plan likwidacji  nie tylko  narodowego  Państwa  Polaków,  ale również  Wspólnoty  narodowej opartej  na poczuciu  naszej odrębności  i  tożsamości  historycznej.

Inaczej  mówiąc;  uczestniczą  w budowaniu  globalnej, symbolicznej  Wieży  Babel,  czyli  totalitarnego  rządu  o  zasięgu  globalnym.

Naród  polski  przestaje  istnieć, a  tzw.  resztówka  Wspólnoty  narodowej, albo  nie rozumie, że  Odrodzenie  narodowego Państwa, jest  opowiedzeniem  się  za  Boskim Planem  i  Jego  Wolą, lub dokonuje  świadomego  wyboru  po  stronie  Buntu  Lucyfera.

Nie  wątpię, że  pośród  resztówki  Wspólnoty  narodowej  Polaków, są  jeszcze  prawdziwi  rycerze

Jezusa  Chrystusa  i  wierzę, że  podejmą   trud   zmartwychwzbudzenia  Narodu  polskiego, nawet   w  obliczu   nieuniknionej  walki   zbrojnej.

Odrodzenie  naszej  Ojczyzny  nie  nastąpi  nigdy  za  sprawą   dyskusji  i  nie  kończących  się  sporów, ale  na  wskutek  powrotu  do  Zasad  Sprawiedliwości  Bożej, oraz  naszego  wysiłku  zgodnego  z  tymi  Zasadami.

Czy  jesteś  rycerzem broniącym  Zasad  Sprawiedliwości  Bożej,  czy  budowniczym  symbolicznej  Wieży  Babel  New  World  Order???

 

Leave a Comment