PION Nasza Droga Do Niepodległej

Czas nagli,globaliści – czytaj: współczesna hybryda dawnych komuchów, zarówno tych bolszewicko-rosyjskich, jak tych bardziej “oświeconych”, z Europy zachodniej – najwyraźniej kończą ostatnie przygotowania do likwidacji ostatnich atrybutów państw narodowych.

Nie ma sensu, abyśmy powodowani naiwnym złudzeniem, oczekiwali na “jakieś zmiany” w ramach tzw. “demokratycznych procesów”, lub co gorsza, szli za przykładem otumanionych rzesz ludu pisowskiego, oczekując spełnienia obietnic “dobrej zmiany”.

PION, czyli PATRIOTYCZNA INSUREKCJA ODRODZONEGO NARODU (Pod tak wpisaną nazwą, znajdziesz na FB-ku stronę przez mnie założoną) – Możesz zgłosić akces do tej Grupy, ale pod warunkiem, że: PODZIELASZ POGLĄDY WYRAŻONE W PONIŻSZYM TEKŚCIE…

Nie zamierzam przekonywać tych, których przekonać nie sposób, tym bardziej, że najzwyczajniej, SZKODA MI NA TO CZASU!

PION w moim zamyśle, to oddolnie tworzące się Środowiska PION ( przyjmujące w swych nazwach określenia o charakterze terytorialnym, np. Środowisko Wałbrzych PION, Środowisko Wrocław, itd etc.)

Wspólną cecha tych Środowisk jest uznanie poniżej wyrażonych Poglądów o Drodze do Prawdziwie Niepodległej Polski:

I. PION realizujac ideę przywracania tożsamości narodowej wśród patriotycznych Polaków w Kraju i na Obczyźnie,
zakłada z góry, że Odrodzenie Polski Niepodległej, może nastąpić jedynie w wyniku czynu zbrojnego Polaków,
czynu zbrojnego, skierowanego przeciwko wrogom Ojczyzny (zarówno tym wewnętrznym, jak i zewnętrznym).
Posód przygotowań do Insurekcji Narodowej,ważne jest konspiracyjne zbrojenie się, aby taka, Narodowa
Insurekcja, posiadała realne narzędzia, pozwalające na jej przeprowadzenie.
Powyższe sformułowania zostaną “okrzyknięte” prowokacją, ale stawiamy sprawę jasno: wrogowie Polski, którzy
obecnie tworzą tzw. scenę polityczną, nie zrezygnują dobrowolnie z posiadanej władzy okupacyjnej.
Tą władzę, należy im siłą odebrać!

II. Insurekcja Narodowa zostanie zaakceptowana przez Naród polski tylko wtedy, gdy przebiegać będzie w zgodzie
z następujacymi celami: 1) Powołanie do istnienia Narodowego Trybunału Sprawiedliwości, złożonego z oddolnie
delegowanych, następnie w drodze powszechnego głosowania, wybranych Sędziów Odrodzenia Narodowego (WAŻNE:
kandydatem nie może być ŻADEN sędzia pełniący swą służbę w czasach PRL-u czy obecnej III R.P.)
Narodowy Trybunał Sprawiedliwości w pierwszej kolejności osądzi tzw. kaste sędziowską, prokuratorów,adwokatów,
urzędników wszystkich szczebli, polityków, osoby duchowne, oraz tzw. osoby związane ze sferami edukacji,mediów
i tzW. osoby publicznego zaufania.
Zostanie powołana taka ilość Składów Orzekających, Narodowego Trybunału Sprawiedliwości, ile wymagać będzie
Potrzeba Sprawiedliwego Osądu nad sitwami przestępców i zdrajców.
W warunkach Insurekci Narodowej i zgodnie z Narodową Wolą i pragnieniem Sprawiedliwości, zostanie przywrócona
kara śmierci.
2) Zostanie rozwiazany Rząd III R.P. Urzad Prezydenta III R.P. Sejm i Senat, oraz wszystkie Urzedy
Państwowe, a na ich miejsce powołany: Urząd Naczelnika Polski, który mianuje swoich, terytorialnych,
Przedstawicieli Naczelnika Państwa.
W warunkach trwania Insurekcji, Naczelnik Polski zawiesi na czas nieokreślony wykonywanie przez Polskę
zobowiązań podjętych przez poprzednie Instytucje Państwowe.
Placówki dyplomatyczne krajów, które nie uznają jurysdykcji Urzędu Naczelnika Polski, zostaną wezwane
do opuszczenia terytorium Polski w przeciągu 48 godzin, od chwili otrzymania Wezwania Urzędu Naczelnika
Polski do jasnego określenia stanowiska swoich rządów wobec Insurekcji Narodowej i samego Urzędu
Naczelnika Polski.
Naczelnik Polski Wyda Dekret O Powszechnym Obowiązku Obrony Ojczyzny, na mocy którego, każdy zdolny do
noszenia broni, zostanie powołany wpierw przed Komisję Narodowych Sił Zbrojnych , a następnie (jeśli taka
będzie konieczność) wcielony do Służby Wojskowej w ramach nowej armii polskiej pod nazwą: Narodowe Siły
Zbrojne, lub w pomocniczych siłach o nazwie: Narodowa Gwardia Terytorialna, czy w para-militarnych siłach o
nazwie: Rycerstwo Polskie.
Na czas trwania Insurekcji Narodowej i do czasu unormowania sytuacji, wszystkie granice Polski, zostaną
zamknięte i zabezpieczone przez wymienione powyżej, rodzaje nowych Sił Zbrojnych Polski.
Każda próba nielegalnego przekraczania naszych granic zostanie obarczona ryzykiem śmierci osoby, która
takie ryzyko podejmie.
Zakaz opuszczenia Polski otrzymają osoby obciążone podejrzeniem, że działały na szkodę Narodowej Racji
Stanu Polski, lub weszły w posiadanie majątku na wskutek złodziejstwa, korupcji, czy
na wskutek otrzymywania wynagrodzenia od: wrogów Polski, czy organizacji, realizujacych na terenie
Polski interesy obcych Państw.

3. Wyroki Narodowego Trybunału Sprawiedliwości będą obowiązujące a ich zmiana będzie tylko możliwa
w oparciu o Akt Łaski Naczelnika Polski. Wystąpienie o Akt Łaski do 30 dni od ogłoszenia wyroku.
Narodowy Trybunał Sprawiedliwości rozpatrzy i wyda wyroki dotyczące osób obciążonych zarzutami o korupcję,
kradzież narodowego mienia, czy czerpania korzyści z tytułu wypełniania zadań zleconych przez wrogów
Narodowej Racji Stanu Polski.
Majątek takich skazanych osób w całości przejdzie pod jurysdykcję i zarząd finansowy, powołanego Dekretem
Naczelnika Polski, Narodowego Skarbu Polski.
Zastąpi on m.in. dotychczasowe Ministerstwo Finansów i zostanie zobowiązany w tym samym Dekrecie Naczelnika
Polski, do opracowania i wprowadzenia Powszechnej Dywidendy Narodowej.
Instytucja Powszechnej Dywidendy Narodowej ma zastapić stopniowo istniejący ZUS, ale jednocześnie,
wprowadzić do działania Powszechną Dywidendę, czyli określone w oparciu o posiadane środki finansowe,
comiesięczne wypłaty dla każdej osoby dorosłej, posiadajacej obywatelstwo polskie i posiadającej
dokument pozwalajacy na stwierdzenie, że zamieszkuje w Polsce.
W trakcie tworzenie tego rodzaju działań, zostanie przeprowadzona Narodowa Weryfikacja osób, które
uzyskały obywatelstwo polskie w ciągu ostatnich, 50-ciu lat.
W czasach III R.P. wiele osób otrzymało obywatelstwo polskie, nie znając nawet języka polskiego, a ich
rzeczywiste pochodzenie narodowe budzi szereg wątpliwości odnośnie ich lojalności wobec Polski i Narodu
polskiego.
W trakcie powyższych działań, Dekretem Naczelnika Polski, zostanie wprowadzony obowiązek urzędowego zapisu
w dokumentach tożsamości, rzczywistego pochodzenia narodowego posiadacza takiego dokumentu.

4. Dekretem Naczelnika Polski zostanie zakazana na terytorium Polski wszelka działalność godząca w Narodową
Rację Stanu Polski i dotyczyć to będzie KAŻDEGO DZIAŁANIA NIEZALEŻNIE OD RODZAJU PODMIOTU CZY OSOBY
PROWADZĄCYCH TAKA DZIAŁALNOŚĆ.

5. Dekretem Naczelnika Polski zostanie powołana NARODOWA RADA KONSTYTUCYJNA, wraz z określeniem zakresu jej
proregatyw i obowiazków, aby: zorganizować narodowa debatę o przyszłej: KONSTYTUCJI POLSKI, następnie:
przygotować tekst KONSTYTUCJI POLSKI i zorganizować i przeprowadzić Powszechne Referendum, które
rozstrzygnie, czy zostanie ona przjęta i potwierdzona Dekretem Naczelnika Polski, jako Najwyższe Prawo
Narodu polskiego. Należy postawić Warunek Pryncypialny: W takim Refrendum, MUSI WZIĄŹĆ UDZIAŁ 75%
Z LICZBY WSZYSTKICH UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA.
Wobec braku tak postawionego progu procentowego, Naczelnik Polski, w odrębnym Dekrecie MUSI ogłosić
brak ważności Referendum, ale może zaproponować Referendum Naczelnika Państwa, na temat Przyjęcia Rozwiązań
Ramowych Ustawy Zasadniczej, będzie to wtedy Tymczasowa Konstytucja, której ważność zakończy się wraz
z zajmowaniem Urzędu przez Naczelnika Polski.
Naczelnik Polski w takiej formie Ramowej Ustawy Zasadniczej (Tymczasowej Konstytucji), może, kierując się
Interesem Narodu, zawrzeć tylko te elementy, które nie budzą u większości Polaków wątpliwości, a więc
tym samym, pozwolą na powstanie zalążku Ustawy Zasadniczej,jednoczeŚnie znosząc komunistyczną
ustawę Kwaśniewskiego.

Zaznaczam to mocno i jednoznacznie – Powyższy tekst jest Jedynie Zarysem Programowym PION i przyszłej, Patriotycznej Insurekcji Odrodzonego Narodu – Nasz naród budując podstawy takiej Insurekcji musi jednocześnie dokonać Odrodzenia Moralnego w Oparciu Wyłącznym o PISMO ŚWIĘTE I NAUCZANIE NASZEGO ZBAWICIELA JEZUSA CHRYSTUSA a nie np. “nauczanie papieża franciszka” czy JAKIEGOKOLWIEK INNEGO SZALBIERZA RELIGIJNEGO.

Chcecie mieć Polskę Niepodległą, Sprawiedliwą i Silną pod każdym względem, to zanim przystąpicie do czynu
zbrojnego, Waszą zbroją niechaj się staną ZASADY PISMA ŚWIĘTEGO
Bez tego nie będzie Odrodzenia Polski, bo musi się Odrodzić Naród,bo tylko Odrodzony Naród, dokona Odrodzenia Polski.

POLACY – PRAWDZIWI PATRIOCI, GDZIEKOLWIEK JESTEŚCIE – CZEKAM NA WASZ ODZEW

[email protected]

1 thought on “PION Nasza Droga Do Niepodległej”

Leave a Comment