Upadek, zanim nastąpi odrodzenie…

Ziarno rzucone w glebę, musi wpierw obumrzeć, aby odrodziło się nowe życie roślinne…

Naród polski, musi przejść poprzez bolesną drogę Upadku, aby wyzwolił z siebie siłę pozwalającą na wykreowanie ze Jego – coraz bardziej kurczących się szeregów- nowej Elity narodowej.

Obcy w naszym, narodowym Domu – Polsce, opanowali do tego stopnia życie publiczne we wszystkich jego sferach, że każda inicjatywa, aby ten stan rzeczy zmienić, nieuchronnie przybiera formę złudnych “działań pozornych”.

Stąd upadek kolejnych nadziei, jest tylko kwestią czasu i nieuchronnie musi się wydarzyć.

Możemy jedynie spekulować, jakie formy przybierze ten Upadek?

Czy będzie to likwidacja ostatnich pozorów państwowości za sprawą wprowadzenia w przestrzeni i w ramach Uni Europejskiej, tzw. “regionalizacji” Polski – de facto likwidacji tzw. władzy państwowej w Warszawie.

Czy może na wskutek realizacji uroszczeń środowisk żydowskich “przemysłu holokaustu” i w konsekwencji tej grabieży; utworzenia tzw. Polin.

Upadek jest nieunikniony i prawdopodobnie, został już dawno zaplanowany przez Obcych, którzy wykorzystują kolaborantów polsko-języcznych, do realizacji likwidacji resztek państwowości w Polsce, oraz do zwalczania środowisk, przejawiających przywiązanie do tożsamości narodowej i polskiego patriotyzmu.

Perspektywa ta, narzuca polskim patriotom konieczność przygotowania się do przyszłej walki o odzyskanie kontroli nad Polską.

Nie ma innej możliwości, jak: przyszły czyn zbrojny, aby taką kontrolę odzyskać – w mit “demokracji”, niechaj nadal wierzą głupcy, pospołu z sitwami kolaborantów Obcych, prawdziwym patriotom…” przystoi się w milczeniu zbroić”.

Nie ma miejsca na obecnej scenie politycznej, dla prawdziwych patriotów polskich,patriotów bezkompromisowych, odrzucających wszelkie układy z Obcymi, tak jak nie było dla nich miejsca w Polsce, zanim przeprowadzono mistyfikację pod nazwą “okrągły stół”.

Wtedy stworzono System trwający niezmiennie do chwili obecnej, System, w którego ramach nie podobna stworzyć zalążków prawdziwych Elit narodowych i dokonać rzeczywistej Restytucji Polski, jako Państwa narodowego Polaków.

Osobiście tego doświadczyłem, kiedy po dwóch latach więzienia, zostałem postawiony wobec alternatywy: wyjazd na zawsze z Polski, lub “spotkanie z nieznanymi sprawcami”,a w najlepszym razie, powrót do więzienia…

Zaparłbym się samego siebie, gdybym mając takie doświadczenie życiowe i wyrosłą z tego świadomość, przyjął Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski od spadkobierców “okrągłego stołu”.

Napawa mnie smutkiem, że wielu moich Rodaków takie odznaczenia przyjęło i przyjmuje nadal – swoją postawą uznają tym samym, że istniejący w Polsce System społeczno-polityczny, za spełnienie się nadziei wolnościowych i niepodległościowych Polaków…legalizujecie rządy realizujące – raz w większym, czy innym razem,w mniejszym stopniu – wolę Obcych, na terenie zamieszkałym przez naszych Rodaków!

Rok temu, animowałem zawiązanie się środowiska (proszę nie mylić tego z formacją, czy organizacją) pod nazwą: PATRIOTYCZNA INSUREKCJA ODRODZONEGO NARODU (w skrócie: PION, tak jak bez pionu nie zbuduje się solidnego domu, tak bez tego PION-u nie jest możliwe, aby powstał Dom Suwerennej, Niepodległej Polski – Państwa Wolnych Polaków)

Poniżej w kilku punktach, przekazuję charakterystykę środowiska PION, oraz jego, fundamentalne dążenia…

Jeżeli jesteś patriotą polskim i identyfikujesz się z poniższymi zasadami, to zapraszam do współpracy ( na końcu podaję linki do osobistego kontaktu) – odpowiem na każdą, konstruktywną ofertę współpracy, milczeniem pominę pogardę i prowokację…

PION odrzuca jakiekolwiek współdziałanie – niezależnie od słownych deklaracji – z tymi, dla których III R.P. to Państwo polskie, a nie jedynie hybrydowa kontynuacja PRL-u – mistyfikacja stworzona przez Obcych,okupujących przestrzeń życia społeczno-politycznego na geograficznym terytorium zamieszkiwanym przez “resztówkę” historycznego Narodu polskiego, zmuszonego do dzielenia tegoż terytorium, ze “wspólnotą” zdrajców i kolaborantów Obcych

Ostatecznym celem PION jest utworzenie przyszłej Elity narodowej, Elity zdolnej do rzeczywistej Restytucji Polski Niepodległej i Suwerennej – Państwa, kierującego się Etyką opartą na Zasadach Pisma Świętego i tak organizującego życie społeczno-polityczne Polaków, aby mogli oni korzystać z Prawa do Wolności i Godności Ludzkiej, Prawa nadanego Ludziom przez Boga Stwórcę – Państwa tym samym, biorącego na siebie – w Obliczu Boga Stwórcy , Jego syna, Jezusa Chrystusa i Narodu polskiego- obowiązek ochrony w przestrzeni publicznej tegoż, Boskiego Prawa.

Wykluczamy osiągnięcie powyższego celu na tzw. “drodze przemian demokratycznych” – uznając ten mit, jako główną przyczynę paraliżu Woli Narodu w Jego dążeniu do odzyskania Podmiotowości, tym samym uzyskania narzędzi służących rzeczywistej Restytucji Polski Niepodległej – Naszą tezą jest, że taka Restytucja,będzie w przyszłości możliwa, jedynie za sprawą czynu zbrojnego, kierowanego przez Nową Elitę Narodu – aczkolwiek, w obecnym czasie, nie jest to możliwe, to nie należy tego wykluczać w przyszłości.

Mam pełną świadomość, że wielu okrzyknie mnie zwolennikiem “rozwiązań siłowych, a może nawet prowokatorem” – jeżeli takim ludziom nie rozjaśniło się w głowach w obliczu nieustannej mistyfikacji “działań pozornych” i szalbierstwa ostatnich, trzech dekad tzw. III R.P. to pozostaną na zawsze w “ciemnościach intelektualnych”, karmiąc się do końca swoich dni, niczym nie uzasadnionymi nadziejami “na lepszy,wspaniały świat” – obiecywany im przez kolejnych oszustów i zdrajców sprawy narodowej Polaków – Prawda jest bolesna, Polacy ostatecznie, utracą Polskę i nie wydaje się możliwym, aby ten proces powstrzymać, dlatego Polacy muszą wyłonić spośród swoich, najlepszych synów, Nowe Elity, które gdy nadejdzie właściwy czas, za pomocą czynu zbrojnego, odzyskają Polskę z rąk Obcych i ich, polsko-języcznych kolaborantów

Linki do osobistego kontaktu: [email protected]

Lub na Fb. po wpisaniu: PATRIOTYCZNA INSUREKCJA ODRODZONEGO NARODU, poprzez messengera na stronie.

Leave a Comment