A public letter to President Donald Trump

Copy, pass to others… Kopiujcie, podawajcie innym… pod tekstem angielskim tekst po polsku.

President of USA Donald Trump;

Mr. President;

Signature of US President Franklin Delano Roosevelt under the Treaty of Yalta in consequence resulted in the enslavement of Polish nation and other countries of Central and Eastern Europe, under the rule of the criminal communist system.

Only people of ill will do not agree with the above sentence.

On the other hand, your signature under Act 447 Just, in consequence, will lead to the enslavement of the Polish nation under power of the people of “holocaust industry” – those who have no blood conections with the Jewish people and are not heirs to the victims of the Holocaust.

I can not belive that you do not know about it…

Mr. President, you can still stop this unprecedentedact of injustice ( Executive Order withdrawing the implementation of Act 447 Just).

Poles who have right to vote, like me, will not vote for re-election of Donald Trump, if Law 447 Just will continue to be implemented.

The actual situation for today is: On the altar of greed of people from “holocaust industry” the Polish nation is sacrificed, paying for war crimes of Germans.

Ocala, Florida 6 April, 2019

Zbigniew Żukowski

-a former political prisoner of the communist regime of the PRL,banished from his Homeland.

Tekst po polsku:

Prezydent USA Donald Trump;

Panie Prezydencie;

Podpis Prezydenta USA Franklina Delano Roosevelt pod Układem z Jałty w swojej konsekwencji doprowadził do zniewolenia narodu polskiego oraz innych krajów Europy środkowo-wschodniej, pod władzą zbrodniczego systemu komunistycznego.

Tylko ludzie złej woli nie zgadzaja się z powyższą sentencją.

Natomiast Pana podpis pod Ustawą 447 just, w swej konsekwencji, doprowadzi do zniewolenia narodu polskiego pod władzą ludzi z “przemysłu holocaustu” – tych, którzy nie mają żadnych związków krwi z narodem żydowskim i nie są spadkobiercami ofiar holocaustu.

Nie mogę uwierzyć twierdzeniu, że Pan o tym nie wie…

Panie Prezydencie, jeszcze może Pan zatrzymać ten bezprecedensowy akt niesprawiedliwości (Executive Order cofający realizację Ustawy 447 Just).

Polacy posiadający prawo do głosowania, tak jak ja, nie zagłosują za re-elekcją Donald’a Trump’a, jeżeli Ustawa 447 Just będzie nadal realizowana.

Stan faktyczny na dzisiaj to: Na ołtarzu chciwości ludzi z “przemysłu holocaust”, zostaje poświęcony polski naród, płacąc za zbrodnie wojenne Niemców.

Ocala, Floryda 6 kwiecień, 2019

Zbigniew Żukowski

-były więzień polityczny reżimu komunistycznego PRL, wygnany z Ojczyzny.

Leave a Comment