Pozorna suwerenność Suwerena…

Obowiązująca  obecnie  Konstytucja  III R.P. w  swoim,  czwartym  artykule  stwierdza, że  Suwerenem  Polski  jest  Naród…  stwierdzenie  całkowicie  rozmijające  się  z prawdą, ponieważ  Naród  nie posiada   żadnych  instrumentów, za  pomocą  których, mógłby  na  przykład  zdjąć  z  Urzędu  Prezydenta, lub  doprowadzić   do  rozwiązania  Zgromadzenia  Narodowego  i  nowych  wyborów.

Artykuł  wprawdzie  mówi, że  Naród  jako Suweren, sprawuje  władzę  bezpośrednio  lub  poprzez  swoich  przedstawicieli, ale  nie  ma  jasności, co  do  tego,  w jaki  sposób  miałby  BEZPOŚREDDNIO  SPRAWOWAĆ  WŁADZĘ???

Teoretycznie  możnaby  założyć, iż  takie – Bezpośrednie  Władanie –  mogłoby  się  realizować  poprzez  Referendum  Ogólnonarodowe, a  jego  wynik, stanowiłby  nieodwołalną  decyzję  Suwerena…

Teoria,  która  nie  ma żadnego  osadzenia  w  obowiązującym  systemie  Prawnym.

W  ciągu  minionego ćwierćwiecza,  byliśmy  świadkami  tego  typu Referendów, które  albo  nie  były  w ogóle  respektowane,  lub  ich  wyniki  zostały  zmanipulowane – np. Referendum  w sprawie  wejścia  Polski  do  Uni  Europejskiej, gdy  de  facto  nie  było  wymaganych  50% + 1  głos spośród  uprawnionych  do  głosowania, ale  oficjalne  dane, po uprzednim  sfałszowaniu…wskazywały  na  wystarczającą  ilość  procentową.

W  chwili  obecnej  istnieje  potrzeba  powołania  Narodowej  Konstytuanty, na  drodze  nie konsultacji  i  wskazania  poprzez  partie  polityczne, ale  w  wyniku  ogólnonarodowego  Refrendum  w kwestii  nie tylko członków  tej Konstytuanty, ale  przede  wszystkim  sposobu i  Celu  ich   Wyboru.

Ta  przyszła –  niezbędnie  potrzebna  dla  dalszej  egzystencji  Polski  i  powodzenia  Wspólnoty  narodowej  Polaków – Narodowa  Konstytuanta, ma  określić  Fundament  Nowego Ustroju  społeczno-politycznego  Polski.

Polacy, którym  na sercu  leży  istnienie Polski  oraz  wobec  nieuniknionej  likwidacji  Uni  Europejskiej (możemy  tu  wygłaszać  zaklęcia  i  androny  na temat   konieczności  naprawy  EU i  trwania  Polski  w  jej  ramach, ale  to  nie zmieni  faktów, te  zaś  wyraźnie  wskazują,   na  postępujący  rozpad  EU).

Stawiam  Tezę (nie tylko ja, bo  wielu  innych także), że  w  obliczu  tzw.  etapu  przejściowego  w  polityce  międzynarodowej, etapu  z którego  może  wyłonić  się  całkiem  odmienny  porządek  polityczny  –  prawdopodobnie,  dla  nas  bardzo  niekorzystny – musimy  stworzyć  Fundament  pod  całkowicie  Nowy  Ustrój  polityczno-społeczny  POLSKI.

Nowy  Fundament  POLSKI  musi  całkowicie  zerwać  z  PRL-em  i post  PRL-em,  czyli  tzw.  III R.P.

Jest  to  główny  Imperatyw  dla  Narodowego  Refrendum  w  dwóch  kwestiach:

–  Czy  zgadzasz  się  na  Powszechne  Wybory  członków  Narodowej  Konstytuanty, z  zachowaniem  naczelnej  Zasady, że  nie mogą  to  być  osoby  w  jakikolwiek  sposób  uwikłane  w  działania  natury  politycznej, okresu  PRL, lub III R.P. ? – Odpowiedź :  TAK  lub  NIE

– Czy  zgadzasz  się, że  Konstytucja  opracowana  przez  Narodową  Konstytuantę, stanie  się  Ustawą  Zasadniczą  w  chwili  opublikowania, co  automatycznie  skutkować  będzie po 1)  sprowadzeniem  urzędujacego  Prezydenta  III R.P. do  rangi  Tymczasowego    Prezydenta Polski (już  nie III R.P.  ale  POLSKI), do  czasu  przeprowadzenia  nowych  wyborów  w oparciu  o Prawo  Wyborcze  opracowane  również  poprzez  Narodowa  Konstytuante ;  po 2) sprowadzeniem  Rządu  III R.P. do  rangi  Tymczasowego Rządu  POLSKI, do chwili  wyłonienia  nowego Rządu  POLSKI;  po 3) sprowadzeniem Zgromadzenia  Narodowego  III R.P. do  rangi  Tymczasowego Zgromadzenia Narodowego  POLSKI, do  czasu  ogłoszenia  i  przeprowadzenia  nowych  wyborów; po 4) sprowadznie  samorządów  terytorialnych  III R.P. działających  w oparciu o  koneksje  i  wsparcie  ugrupowań  politycznych, do  rangi  Tymczasowych  Samorządów POLSKI  do  czasu  nowych  wyborów  i  ogłoszenia ich  wyników  przez  Narodową  Konstytuantę; po 5) sprowadzenie  władzy  sądowniczo-prokuratorskiej  III R.P.  do  rangi  Tymczasowej  władzy  sądowniczo-prokuratorskiej  do  czasu  wyborów  powszechnych  przeprowdzonych  pod nadzorem  i kierunkiem  Narodowej Konstytuanty i ogłoszenia  wyników  tych  wyborów;  Odpowiedź :  TAK  lub NIE

NARODOWA   KONSTYTUANTA  ma  według  mojej Propozycji  stać  się  ramieniem  Narodu, który

za  jej  pośrednictwem,  z  jednej  strony  Odzyska  Pozycję  Jedynego  Suwerena  POLSKI, z drugiej  odsunie  Raz  Na  Zawsze,  partykularne interesy  partyjniackie z  życia  publicznego  POLSKI.

Partie  polityczne  będą  mogły  sobie istnieć, ale  na koszt  swoich  członków  i  zwolenników, natomiast  Nowa  Ustawa  Zasadnicza (proponuję  nazwę: KONSTYTUCJA  POLSKI  NARODU  POLSKIEGO), powinna  zaczynać  się  słowami:  NARÓD, JAKO  JEDYNY  SUWEREN  POLSKI  W  IMIĘ  SPRAWIEDLIWOŚCI  BOSKIEJ  STANOWI  NAJWYŻSZE  PRAWO  DLA  POLSKI   JEJ  MIESZKAŃCÓW  I  KAŻDEGO  KTO  W  POLSCE  PRZEBYWA…

Każdy, komu  rzeczywiście  zależy  na Dobru  POLSKI  i naszej, narodowej Wspólnoty,  powinien wziąźć  udział w  takim  referendum,  dotyczącym  powołaniu Narodowej  Konstytuanty,oraz  odpowiedzieć  na  wszystkie  kwestie  powyżej  wymienione  TAK…

Jeżeli  udział   w  takim Refrendum  dotyczącym  powołania do  istnienia  Narodowej  Konstytuanty, na warunkach  przeze  mnie proponowanych, gdyby takie  Referendum, okazało  się  bardzo masowe  i  odpowiedzi  twierdzące  także  (mam  tu  na  myśli  uczestnictwo  rzędu 75%-85%  z ogółu uprawnionych, przy  odpowiedziach  twierdzących  conajmniej 65%), wtedy  mamy, jako Naród,  szansę  na odzyskanie  Pozycji  rzeczywistego Suwerena  POLSKI…

W  przeciwnym  razie, będziemy  biernymi  świadkami  likwidowania  nie  tylko  tzw. państwowości,  obecnie  tylko  pozornie przypominającej,    Państwo  polskie, ale  tzw. “zwijania  się” Narodu  polskiego, aż  do  zupełnej  Jego  likwidacji, poprzez  przejście  do etapu  degradacji  na kształt  etniczności (czyli narodowości), następnie  mniejszości  etnicznej, choć  zamieszkującej  historyczne terytorium dawnego  Narodu  polskiego, by na  koniec  stać  się  podludźmi, bez  poczucia  własnej narodowej tożsamości!!!

“Jeszcze  POLSKA  nie  zginęła, póki  my żyjemy”, ale  pod  warunkiem, że  odzyskamy  Pozycję  Jedynego  Suwerena  POLSKI. 

 

 

Leave a Comment